Norges største sykkelklubb sier nei til nasjonalpark i Østmarka

Sykkelklubben med tilhold i Østmarka tar et tydelig standpunkt mot nasjonalpark - Man har utredet de negative konsekvensene alt for dårlig, sier daglig leder.

Sist oppdatert: 4. januar 2023 kl 09.45
nasjonalpark østmarka sykling
POPULÆRT: Østmarka er et populært område for terrengsykling - nå ytrer sykkeklubben IF Frøy bekymring for hva en fremtidig nasjonalpark og tilhørende vern kan gjøre med vilkårene deres for idrett. Foto: Kristoffer H. Kippernes.
Lesetid: 5 minutter

Siden 2020 har arbeidet pågått med en utredning om nasjonalpark i Østmarka utenfor Oslo. Marka er med sin nærhet til byen og enorme stinettverk et av de aller beste - og mest populære områdene for stisykling i hele Norge.

IF Frøy er en av sykkelklubbene i Oslo som bruker Østmarka både til trening, turer og ritt, og i et klubb-vedtak sier klubben nå tydelig nei til nasjonalpark.

– Dere skriver at en nasjonalpark vil få dramatiske konsekvenser for virksomheten og kan bety slutten for terrengsykling i Frøy - dette er alvorlige ord -  hva konkret legger du i det?  

– Ja, det er alvorlige ord, og vi skriver i ytterste konsekvens, for noe av poenget her at man vet ikke. Man har utredet de negative konsekvensene alt for dårlig, orienteringsforbundet sier det samme, innleder daglig leder i IF Frøy, Jørn Michalsen.

– Det ble gjennomført en brukerundersøkelse og rapport, og dette oppdaget vi i Frøy helt tilfeldig. Der spurte man såkalte informanter om hva de mener om bruken av Østmarka. Det er etter vår mening ikke godt nok. Det må gjennomføres en grundig undersøkelse for hva en nasjonalpark vil bety for idrett og friluftsliv. Det er det veldig få som vet. Mange har en romantisk forstilling om at det (nasjonalpark, journ.anm) er fint, men konsekvensene er ikke utredet etter vår mening.

Utspillet fra Frøy kommer i forbindelse med at det nå nærmer seg fristen for å komme med høringsuttalelser, som er 15. januar.

Høsten 2022 kom det nye forslag til vern, og da hadde syklistene i stor grad fått gehør for sine innspill i følgte NOTS - med ett unntak: elsykler.

Dette er saken

 • I februar 2020 mottok Statsforvalteren i Oslo og Viken oppdraget om å utarbeide et forslag til vern av deler av Østmarka.

 • Den 18. januar i år, 2022, la Statsforvalteren frem sin rapport og anbefaling til nasjonalpark i Østmarka.

 • Av forslaget kom det frem at sykling i all effekt kunne bli forbudt i store deler av Østmarka.

 • Dette fikk blant andre Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) og sykkelklubben IF Frøy til å reagere. «Det kan bli katastrofe for oss og andre som driver idrett», uttalte klubben.

 • Nestleder i Miljøpartiet de Grønne, og aktiv stisyklist Arild Hermstad, uttalte til Terrengsykkel at et «rent forbud kan og bør unngås.»

 • Terrengsykkel intervjuet også andre aktører om saken: Den norske turistforening (DNT)Skiforeningen og Østmarkas venner.

 • Statsforvalterens anbefaling ble deretter sendt til Miljødirektoratet, som skulle komme med sine kommentarer.

 • Etter at anbefalingen til Statsforvalteren kom, startet NOTS for alvor arbeidet med hvordan de kunne påvirke prosessen, og de hadde møter med både Statsforvalteren og Miljødirektoratet. Da Miljødirektoratet la frem sine kommentarer, følte NOTS at de hadde fått gehør for sitt syn.

 • I juni foreslo også regjeringen med Klima- og miljødepartementet i spissen å verne store deler av Østmarka som nasjonalpark. Der ble det også gitt positive signaler for stisykling i marka.

 • De siste månedene har forslaget vært på høring hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, og fredag 14. oktober la de frem høringsforslaget sitt.

 • Nå er Statsforvalterens tre forslag til nasjonalparken ute på høring i tre måneder, hvor alle som ønsker har mulighet til å komme med innspill. Høringsfristen er 15. januar 2023.

Forslagene til nasjonalpark:

 • Det foretrukne alternativet for nasjonalpark utgjør et totalt vernet areal på 73,4 km2. 19,3 km2 av de under friluftsvern og 54,0 km2 nasjonalpark. Da er det 150,4 km2 under Markalovens virkeområde som ikke er omfattet av vern.

 • Alternativ 2 er et forslag om en mindre nasjonalpark, mens alternativ 3 er et forslag om utvidelse av dagens naturreservat.

Vis mer
nasjonalpark østmarka sykling
NASJONALPARK: Det har blitt presentert tre ulike forslag til vern, her ser du Statsforvalterens primære forslag, hvor det mørkegrønne området er foreslått nasjonalpark, og det lysegrønne området er foreslått friluftslivområde etter markaloven. Skjermdump: Statsforvalterens nettsider.

Ingen forpliktelser

IF Frøy er arrangør av Terrengsykkelrittet, som i flere år har vært et av de mest populære sykkelrittene i Norge. Og selv om avvikling av ritt er omtalt i høringsdokumentene, er ikke Michalsen beroliget.

– Det står “Forskriften for friluftslivsområdet åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til Terrengsykkelrittet på bestemte vilkår i trasé avmerket på temakart for Terrengsykkelrittet. Hensikten er å legge til rette for god dialog mellom arrangør og forvaltningsmyndigheten.” - tenker dere at dette ikke er tilstrekkelig? 

– Den formuleringen er noe som vi har fått inn. Men det ligger ikke noen forpliktelser her. Forvaltningsmyndigheten kan si at “det vil vi ikke”. Så det er ikke tilstrekkelig for at vi skal være fornøyd, nei. Jeg tror nok vi kan arrangere Terrengsykkelrittet både i 2023, 2024 og 2025, men forvaltningsmyndigheten kan når som helst si “vi vil ikke mer”. Disse reglene kan jo også endres. Vårt synspunkt er at vi mener at Markaloven fungerer veldig bra og gir godt vern av marka samtidig som idrett og friluftsliv kan utøves. Generalsekretæren i Skiforeningen har sagt det samme, og de representerer 70 tusen medlemmer, sier Michalsen.

Frøy-lederen er bekymret for hva det vil ha å si for treninger og definisjonene rundt det.

– I høst hadde vi en sykkeltur for 7-13-åringer fra Sandbakken til Skullerud. Det var ikke trening, men en organisert tur. Hvis det blir nasjonalpark i Østmarka, vil man ikke kunne gjøre en slik tur uten at man må levere inn søknad eller hjelpemeghva. Sånn kan vi ikke ha det i Oslo, at det skal være begrensninger på friluftsliv som gjør at unger ikke får lov til å sykle i marka og bli glad i marka. Vi har 300 barn og unge i klubben vår. Noen er best i Norge, mens noen vil bare sykle på sti og ha det gøy. Mange hadde ikke vært i marka hvis det ikke var for dette aktivitetstilbudet. Da mister de gleden av å bruke marka. Det er jo det motsatte av det man ønsker.

if frøy nasjonalpark østmarka
BARN OG UNGE: IF Frøy står for mye av rekrutteringen til sykkelsporten i hovedstaden. Nå er klubben bekymret for hva en nasjonalpark kan bety for vilkårene. Foto: Tobias Strøm.

– Dere går nå sterkt i mot - er det realistisk at det ikke vil bli en nasjonalpark i Østmarka slik prosessen står nå i dag? 

– Det er vanskelig å si, det er nok en fare for at det blir det. Hvis det blir det, må nasjonalparken bli mindre enn det er lagt opp til. Regler og retningslinjer må sikre idrett og friluftsliv. Vi kommer til å sende en høringsuttalelse hvor vi går nærmere inn på detaljene. Reglene per i dag er strenge nok, de regulerer jo ikke minst ritt, som vi søker Bymiljøetaten om, og har en grundig utredning og gjennomgang med hvert år. 

Høringsfristen for nasjonalparken er 15. januar. Du kan lese mer om nasjonalparkarbeidet og finne høringsdokumentene på Statsforvalterens nettsider.

Må vedtas ved kongelig resolusjon

Etter høringsfristen går ut, er det dette som er videre fremdrift for nasjonalparkutredningen, i følge statsforvalteren.

"Når høringsfristen er ute, vil vi vurdere alle innkomne uttalelser og gjøre nødvendige endringer i verneforslaget. Deretter vil vi sende vår tilrådning om vern til Miljødirektoratet, som også vurderer forslagene og sender de videre til Klima- og miljødepartementet. Departementet forbereder saken og legger forslag om vern frem for Kongen i statsråd. Vedtak om vern skjer ved kongelig resolusjon."

Dette sier IF Frøy om nasjonalparken:

IF Frøy sier nei til planene om nasjonalpark i Østmarka. Norges største sykkelklubb mener dagens Markalov fungerer utmerket både for vern av marka og for å sikre fornuftig bruk til friluftsliv og idrett.

Klubben, som har vært en aktiv og samfunnsengasjert aktør i Oslo Øst siden 2028, er kritisk til at de negative konsekvensene en nasjonalpark kan få for millioner av innbyggere i mange generasjoner ikke er seriøst utredet. Vi frykter også at en nasjonalpark i Østmarka på sikt kan bety slutten på klubben terrengsykkelvirksomhet.

Følgende vedtak ble fattet av klubbens styre 7. desember 2022:

 • IF Frøy sier nei til nasjonalpark i Østmarka. Vi mener dagens Markalov fungerer utmerket både for vern av marka og befolkningens behov for å bruke Østmarka til friluftsliv og idrett.

 • IF Frøy er sterkt bekymret for de negative konsekvensene en nasjonalpark vil ha for nesten en millioner mennesker mulighet til å bruke marka uten rigide restriksjoner – i mange generasjoner fremover. Dette kan gå ut over folkehelse, livskvalitet og mulighet til å drive idrett.

 • IF Frøy er sterk kritisk til at en nasjonalpark presses igjennom uten at de negative konsekvensene er utredet grundig. Vi forutsetter at Statsforvalteren blir pålagt å gjennomføre en seriøs, omfattende og grundig konsekvensanalyse.

 • Vi forutsetter også at politiske partier både i kommunene rundt Østmarka og på nasjonalt plan og politikere i kommunestyrer, storting og i regjeringsapparatet faktisk setter seg inn i hva en nasjonalpark vil betyr for befolkningen de skal tjene før de tar en avgjørelse som vil ha konsekvenser i hundrevis av år.

 • Norges største sykkelklubb er redd for de dramatiske konsekvensene en nasjonalpark kan få for vår virksomhet og vår idrett. I ytterste konsekvens kan det bety slutten for klubbens terrengsykkelvirksomhet.

 • Dersom en nasjonalpark likevel blir gjennomført er det avgjørende at omfanget av parken reduseres vesentlig. Hele området nordvest for kraftlinjen forbi Skjelbreia bør som en start fjernes.

 • En nasjonalpark må ha et regelverk som ikke begrenser sykling og annen idrett mer enn i dag, og det må ikke være mulig med stadige omkamper for å skape mer rigide regler. Samtidig må det legges opp til en forvaltning som er ubyråkratisk.

 • IF Frøy vil samarbeide med alle naturlige organisasjoner og andre for å sikre en fornuftig bruk av Marka også i fremtiden, og vil sende inn en grundig høringsuttalelse innen fristen 15. januar. Vi vil nå og i fremtiden jobbe for en bærekraftig og fornuftig bruk av Østmarka, slik vi alltid har gjort.

Publisert 3. januar 2023 kl 13.09
Sist oppdatert 4. januar 2023 kl 09.45
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen