Stortingets energi- og miljøkomité går inn for å tillate elsykler på stier i utmark i Oslomarka, i tråd med forslaget fra regjeringen som kom i desember. Etter den åpne høringen om endringer i Markaloven i januar, har Stortingets energi- og miljøkomité ferdigbehandlet forslaget fra regjeringen om å åpne for elsykler på stier i utmark også i Oslomarka. – I komiteen sitter alle regjeringspartiene, så de vil selvsagt ha igjennom regjeringens forslag. Og siden forslaget fra regjeringen har flertallet i Stortinget bak seg, kommer komitéens innstilling også til å bli utfallet i når Stortinget endelig skal vedta innstillingen. Det skjer 12. mars, sier Åsmund Aukrust, som er ordfører i Stortingets energi- og miljøkomité. Innstillingen til komitéen er som følger: § 10 nytt sjette ledd skal lyde:Departementet kan gi forskrift om adgang til bruk av elsykler i utmark i Marka og om bruken av slike sykler. Loven trer i kraft straks.Les også: Nå starter kampen om elsykling i Oslomarka Elsykler på stier i utmark ble tillatt ellers i landet i 2017, men Markaloven har til nå hatt egne bestemmelser som blant annet forbyr elsykling i utmark i Oslomarka og tilstøtende kommuner som omfattes av Markaloven. Innstillingen som komitéen har levert til avstemming i Stortinget, er begrunnet med at komitéen har merket seg at Miljødirektoratet og friluftsorganisasjonene i sine synspunkter mener at et absolutt forbud mot bruk av elsykler i utmark er lite hensiktsmessig. Et absolutt forbud vil berøre områder der det ikke er knyttet miljømessige ulemper eller brukerkonflikter til bruk av elsykler, og der et forbud kan være til hinder for økt bruk av elsykler som et «grønt» framkomstmiddel. Saken fortsetter under OmstridtFlere av friluftsorganisasjonene, Oslo kommune og grunneierne er imot forslaget fra regjeringen, og frykter økt slitasje og flere brukerkonflikter når elsyklene slippes løs på stier. Les også: NOTS i tvil om elsykler på sti  NOTS utsetter standpunkt om elsykling Aukrust understreker at det er lov for interesseorganisasjoner å prøve å påvirke utfallet fram til det skal stemmes i mars, og på den måten få noen representanter fra regjeringspartiene til å stemme mot innstillingen fra komitéen når det skal vedtas i Stortinget. – Det er lov å prøve å påvirke, men siden vi har en flertallsregjering, så er det 99 prosent sjanse for at det ikke lykkes etter at høringsfristen for å sende inn kommentarer og selve høringen er over, sier han. Diskusjon på kammersetEtter den offentlige høringen i januar og innspillene fra denne, har komitéen brukt fire uker på å ferdigbehandle sin innstilling. Komitéens medlemmer fra regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti mener det er nødvendig å ha mulighet til å regulere bruken av elsykler i utmark, og at forskriftshjemmelen som foreslås av regjeringen gir mulighet til dette på samme rettslige nivå som for resten av landet. Disse medlemmer vil presisere at forskriften må gi kommunen mulighet til å forby eller begrense bruken av elsykler, for eksempel slik at elsykler bare er tillatt på turveier eller andre traseer med grus eller annet fast dekke, både i større områder eller i hele kommunen. Dette forslaget fikk altså flertall i komitéen, og det er dette som ligger til grunn for vedtaket som Stortinget skal fatte i mars.Der går det fram at flere av partiene i komitéen ønsket andre løsninger for elsykler i Oslomarka enn den som er fremmet, og som Stortinget skal vedta i mars. Men ingen ønsket et totalforbud. Fra innstillingen går det fram at komitéens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne mener det er riktig å åpne for at elsykler skal kunne benyttes på turveier med grus eller fast dekke, men at det av hensyn til natur og friluftsliv ikke nå åpnes for elsykler på stier. Dette er i tråd med høringsinnspillet fra Oslo kommune og markarådet. Komiteens medlemmer fra Senterpartiet mener marka så langt som mulig bør være likestilt med annen utmark på dette punkt, og ser derfor ikke behovet for å unnta stier når man tillater bruk av elsykler på turveier. Disse medlemmer mener imidlertid at kommunens mulighet til nærmere å regulere bruk og ferdsel med elsykkel, ut fra lokale forhold, er hensiktsmessig.Les hele innstillingen her Les også: Hvordan unngå at naturen slites ut? Interessert i bærekraft? Saker om friluftspolitikk, ferdselsrettigheter og restriksjoner i nasjonalparker, utmark og bymark, stivett, stivettregler, stibygging, tilrettelegging av sti og reiseliv/destinasjoner, NOTS (norsk organisasjon for terrengsykling) og deres arbeid med høringsuttalelser og rettigheter for syklister omtales her.