– Spørsmålet om elsykling i utmark er kontroversielt, og en eventuell tilføyelse i vedtektene av NOTS’ offisielle holdning til dette må være bredt forankret i medlemsmassen, sier Lars Thomte, som for øvrig ble formelt valgt til leder i sentralstyret på årsmøtet onsdag kveld. 

Elsykling skaper debatt
Forslaget om vedtektsendringer er begrunnet med et ønske om å definere NOTS enda tydeligere som en organisasjon for friluftslivet, og at friluftslivet ikke skal være motorisert. 

Annonse

Debatten rundt vedtektsendringen ble engasjert, men opptellingen viser at et klart flertall ikke ønsker å endre vedtektene på nåværende tidspunkt. Dagens vedtekter blir stående, og styrets innstilling er gjeldende.

– At medlemmene engasjerer seg, og det kommer inn forslag til vedtektsendringer og det blir en god debatt rundt disse, det er vi veldig glad for, sier han.

Inntil videre er NOTS standpunkt at problemstillingene og utfordringene knyttet til el-sykling varierer fra sted til sted, både i art og omfang. Sentralstyret mener derfor at lokallagene bør stå fritt til hvordan de stiller seg i enkelttilfeller i sitt område, og at sentralstyret vil stille seg bak det enkelte lokallag i den forbindelse.

Les også: Hva skal NOTS mene om elsykling på sti?

Verdispørsmål, ikke framdriftsspørsmål
Thomte poengterer at så ofte når elsykling diskuteres er det argumenter rundt det med fart, at folk kommer lenger inn i marka med elsykkel og frykten for slitasje som kommer opp. 

– Men det er ikke bare slitasje eller det praktiske vi må debattere. Det som er viktig her, er verdispørsmålet, og der er det grovt sett to leire i NOTS. Den ene mener at skal NOTS være en friluftsorganisasjon må vi jobbe for motorfri ferdsel. Den andre siden argumenterer med at framdriften er likegyldig, og at så lenge elsyklene kun har tråkkassistanse er det ikke å regne som motorsykler, forklarer Thomte. 

Les også: Elsykkelens skjulte egenskaper 

– Slik styret ser det, er det holdningene til syklistene vi skal jobbe med. Lover og regler forholder vi oss til, og vår oppgave der er å formidle disse til syklistene. Nå har vi fått tid på oss til å kommunisere grundig med medlemmene våre, slik at nå vi kommer med en avgjørelse rundt elsykling, så er det et standpunkt som reflekterer medlemmenes oppfatning, sier Thomte. 

Les også: Stivettreglene gjelder også for elsykler  

Ikke avsluttet
Fram mot årsmøtet 2020 vil styret i NOTS sentralt derfor gjennomføre en bred høring hos de enkelte lokallagene med tanke på om vedtektene også skal gi uttrykk for et prinsipielt standpunkt for eller imot elsykkel på sti. 

Les også: NOTS i tvil om elsykling på sti 

Interessert i NOTS og bærekraft? Her har vi samlet saker om friluftspolitikk, ferdselsrettigheter og restriksjoner i nasjonalparker, utmark og bymark, stivett, stivettregler, stibygging, tilrettelegging av sti og reiseliv/destinasjoner, NOTS (norsk organisasjon for terrengsykling) og deres arbeid med høringsuttalelser og rettigheter for syklister.