NOTS i tvil om elsykler på sti

Mens regjeringen vil tillate elsykkel på sti også i Oslomarka, er byrådet og friluftsorganisasjonene imot. NOTS er usikre på hva de skal mene.

Sist oppdatert: 20. desember 2018 kl 09.50
er det lov å sykle elsykkel i marka
USIKKERT FOR ELSYKLER: Regjeringens forslag vil åpne for elsykling på stier i Oslomarka.
Lesetid: 6 minutter

Det er fortsatt ikke lov å sykle med elsykkel på stier i Oslomarka, men 9. november foreslo regjeringen endringer i Markaloven som vil åpne for at elsykler blir tillatt i Oslomarka i tråd med forskriftsendringen fra 2017 som gjelder i resten av landet. 

Regjeringens forslag skaper frykt både blant grunneiere og markabrukere og i flere organisasjoner, og også blant NOTS medlemmer skaper elsykling debatt. 

NOTS: Det er komplisert
NOTS og NOTS Oslo og Omegn ser saken fra syklistenes side, og fra sentralt hold er innstillingen at forbud generelt ikke bør innføres før et problem kan dokumenteres, men at situasjonen med elsykling og elsykler er komplisert. 

– En endring i Markaloven er et spørsmål der både standpunkt og argumenter fort blir sterke og tilspissede. Det er en vanskelig sak fordi det foreligger lite faktabasert kunnskap å bygge et klart standpunkt på. På generelt grunnlag er NOTS imot å nedlegge forbud hvis det ikke er nødvendig. På samme måte som i diskusjonen om man skal forby eller legge restriksjoner på terrengsykling i naturen generelt, mener NOTS det er viktig at standpunktene baserer seg på reelle utfordringer og faktabasert informasjon, sier Lars Thomte, som er styreleder i NOTS. 

Både Løvenskiold, som er største private grunneier og sitter på 25 prosent av Marka, og Oslo kommune som er den største grunneieren er bekymret for økt slitasje dersom elsyklistene får sykle på stier. Skiforeningen og Oslo og Omegn Friluftsråd frykter brukerkonflikter og at andre markabrukere vil føle seg truet og nedrent av elsyklistene. 

Thomte i NOTS sentralt og Are Siland, som er leder i NOTS Oslo og Omegn, understreker at NOTS ikke har tatt noe standpunkt i saken, og at NOTS har forståelse for bekymringene til byrådet, grunneierne og de andre friluftsorganisasjonene.. 

– Vi kjenner oss ikke igjen i at en elsykkel skaper større frykt eller er til større ulempe for andre markabrukere enn en alminnelig terrengsykkel. Men hvis det er et reelt problem, må vi ta det på alvor. Vi er heller ikke kjent med at det finnes holdepunkter for at en elsykkel sliter mer på terrenget, men dersom det er slik, så må det få følger for hva vi mener. Vår erfaring er at mye kan avhjelpes ved å ta hensyn og vil derfor igjen løfte fram stivettreglene som alle syklister bør følge, uansett hvilken framdrift sykkelen har, sier Thomte. 

 

Det er Stortinget som må vedta endringen, og der skal saken behandles 17. januar.

Saken fortsetter under

Lars Thomte, styreleder i NOTS. Foto: Snorre Veggan
Lars Thomte, styreleder i NOTS. Foto: Snorre Veggan

Dette er saken
Forskriftsendringen fra 2017 som åpner for å bruke elsykler i utmark på linje med vanlige sykler selv om elsykler er å anse som motorisert ferdsel, gjelder ikke for Oslomarka fordi markaloven har egne forbudsregler mot motorferdsel. Derfor kreves det endring av markaloven før elsykler kan bli tillatt i Oslomarka. Det er en slik endring regjeringen nå har fremmet. I regjeringens forslag presiseres det imidlertid at kommunene vil kunne forby elsykler i bestemte områder eller på spesifikke strekninger eller traséer. 

– Vi tilrettelegger for at enda flere kan sykle i Marka. De som bruker elsykler i Marka i dag, vil nå kunne sykle lovlig. Der sykling kan være et problem, vil kommunene ha mulighet for å innføre begrensinger, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i regjeringens forslag.  

Før dette kan tre i kraft, må Stortinget vedta regjeringens forslag. Men det er flere som er i mot frislipp for elsykling på stier i Marka. 

Ruster til kamp mot elsykling på sti
Generalsekretær i Oslo og Omland Friluftsråd Tom Fremstad sa i et innlegg på Facebook mandag 12. november at organisasjonen er sterkt i mot at elsyklene skal kunne brukes på stier i Oslomarka. Han begrunnet motstanden med frykt for økt slitasje og flerbrukskonflikter, og ruster nå til en offensiv mot en lovendring som vil kunne åpne for stisykling i Oslomarka. 

– Vi vil samle organisasjonene for deretter å gå til Stortinget. Denne endringen i Markaloven må skje i Stortinget, og vi skal gjøre det vi kan for at det skal unngås at det skal bli tillatt å sykle med elsykkel på stiene i Oslomarka, sa Fremstad i innlegget. 

Friluftsrådet har støtte fra Oslo Byråd. Byrådet vedtok 2. oktober at elsykler ikke er tillatt på stier i Oslomarka. 

I Byrådssak 211/18: Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger 2018-2027, står det at "Sykling er tillatt på stier og grusveier. Elsykler tillates på veier, men ikke på stier." (Side 21, Punkt 5.10.01:) 

Tilrådet å tillate elsykler på sti
Det er Klima- og miljødepartementet som har tilrådet endringen som vil kunne åpne for elsykling på stier i utmark i Oslomarka. Tilrådingen er basert på forslaget om endring i markaloven som ble sendt på høring i desember 2015 med høringsfrist 4. mars 2016. 

I høringen ble det blant annet foreslått at:

  • elsykler tillates på «veg og opparbeidet sti i utmark»

  • at kommunen kan bestemme at bruk av elsykler likevel ikke skal være tillatt i bestemte områder eller på angitte stier eller veier

  • at det innføres hjemmel i markaloven for departementet til å gi forskrift som tillater bruk av elsykler i Marka

  • at grunneier etter friluftsloven ikke skal kunne forby bruk av elsykler på private veier (skogsbilveier og andre private veier som ikke er utmark) 

De fleste instansene som uttalte seg i høringen, både generelt og om Oslomarka spesifikt, var positive til å myke opp reglene for bruk av elsykler på sti, men understrekte at kommunene burde ha mulighet til å forby elsykling i bestemte områder. 

Oslo kommune, Lillomarkas venner, Oslo og omegn friluftsråd og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus mente imidlertid at hjemmelen til bruk av elsykler i Marka må begrenses til å gjelde veier og turveier. 

Skiforeningen mente at elsykler kan bidra til å øke konfliktnivået mellom gående og syklende, og at det ikke er riktig å sidestille elsykler og vanlige sykler i utmark. 

Oslomarka er som andre marker
I sin tilråding trekker departementet fram at "det ikke finnes sterke og klare holdepunkter for at det vil medføre vesentlig større konflikter og mer slitasje her enn i bynære områder i landet for øvrig," og vektla også at folkehelsegevinsten ved å åpne for lavterskel-friluftsliv overstiger eventuelle ulemper. 

Videre trakk departementet fram utfordringer med å håndheve et forbud mot elsykling på stier.

Fasiten kommer 17. januar. 

--

Publisert 20. desember 2018 kl 09.50
Sist oppdatert 20. desember 2018 kl 09.50
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen