Endringene i Friluftsloven som ble vedtatt i 2017 sidestiller elsykkel med vanlig sykkel, og dermed kan elsykler også brukes på stier i utmark på lik linje og etter samme regler som vanlig sykkel. Men Markaloven har egne forskrifter som forbyr motorisert ferdsel, og elsykling er derfor per i dag ikke lov i Oslomarka, verken på vei eller sti. 

Før jul foreslo Regjeringen endringer til Markaloven, som vil gjøre at samme forskrift for sykling med elsykkel gjelder i Oslomarka som i resten av landet. I den videre behandlingen skal det avgjøres om Markaloven skal endres slik at det blir lov å sykle med elsykkel på stier og veier i utmark, slik det nå er for resten av landet.