Hvor vil DU helst sykle? Det vil Norsk institutt for naturforskning vite. De skal kartlegge hva syklistene søker som en del av det nye prosjektet om slitasje på stier. Link til spørreundersøkelsen finner du lengst ned i saken. 

– Vi må skaffe oss kunnskap om stisyklistene, deres vaner og hva de liker, sier Marianne Evju, som er prosjektleder for det nye NINA-prosjektet som skal kartlegge om sykling sliter mer på naturen enn gåing. 

Annonse

NINA-prosjektet, som er et oppdrag fra Miljødirektoratet, er todelt: Den ene delen er en feltstudie som skal gjennomføres til sommeren, der NINA-forskerne skal undersøke forskjellene i slitasje på naturen fra stisyklister og fra gående stibrukere. Den andre delen er en egnethetsstudie, der forskerne skal komme fram til en modell for hvor egnet ulike stier innenfor nasjonalparker er for sykling. 

Les også: 
Friluftsturismen eksploderer – syklistene får skylda for slitasje 
– Vi trenger objektive, relevante data om slitasje 

Saken fortsetter under

Brukerundersøkelsen i NINA-prosjektet skal kartlegge hvilke opplevelser stisyklistene er ute etter. Foto: Ingeborg Scheve
Brukerundersøkelsen i NINA-prosjektet skal kartlegge hvilke opplevelser stisyklistene er ute etter. Foto: Ingeborg Scheve

Trenger modell for egnethet
I Stortingsmeldingen fra 2016 "Friluftsliv - natur som kilde til helse og livskvalitet" står det at stisykling skal likestilles med ferdsel til fots på veier, kjørespor og opparbeidet sti i utmark. I handlingsplanen for friluftsliv som kom i sommer legges det opp til at verneforskrifter for nasjonalparker og landskapsvernområder skal gjennomgås og revideres innen 2020, slik at sykling som prinsipp blir tillatt på lik linje med ferdsel til fots på stier i verneområdene. 

Les også: Alle verneforskrifter skal revideres innen 2020 

Intensjonen er at modellen som forskerne utvikler nå kan være et verktøy for forvaltningen når de skal utarbeide nye forskrifter for nasjonalparkene. Med modellen skal de kunne skille mellom hvilke stier som er egnet og uegnet for sykling. 

Må spørre syklistene
For å utvikle modellen, må forskerne vite hva syklistene selv anser som egnet terreng, hva de er ute etter når de sykler på stier, og hvilke opplevelser de søker. Det håper NINA-forskerne å finne ut av med denne spørreundersøkelsen. Selve spørreundersøkelsen vil ta 10-15 minutter å besvare. 

– Vi vet at terrengsyklister er en allsidig gruppe, med ulike preferanser. Det er viktig for oss at vi når hele spekteret av terrengsyklister, fra grussyklistene til hardcore enduro- og utforsyklister. Vi ønsker å vite hva terrengsyklistene motiveres av, og vi vil også finne ut av hva syklistene opplever av slitasje, og hvordan de ser på det å sykle innenfor verneområder, sier Evju. 

Les også: Pass opp for allemanns-anarkiet 

Saken fortsetter under

Forskerne er interessert i å finne ut av hva stisyklistene opplever av slitasje. Foto: Ingeborg Scheve
Forskerne er interessert i å finne ut av hva stisyklistene opplever av slitasje. Foto: Ingeborg Scheve

Vil vite mer om elsykling
Videre vil forskerne begynne å kartlegge omfanget og interessen for el-terrengsykler. Selv om feltstudien ikke vil sammenlikne slitasje fra elsykler med slitasje fra vanlige terrengsykler, er det viktig for forskerne å få en ide om hvor utbredt slike er i miljøet. 

– Elterrengsykler og bruk av slike er en del av spørsmålssettet. Vi ønsker å finne ut hvor mye slike brukes på sti nå, og hvor mye syklistene tror det blir av det i framtida. Vi vil også vite hvordan terrengsyklistene oppfører seg med elsykler på stier, og om de oppfører seg annerledes når de sykler med elsykler på stier sammenliknet med vanlig terrengsykkel, sier Evju. 

Les også: NOTS i tvil om elsykler på sti 

Svar på spørreundersøkelsen her

Interessert i bærekraft? Saker om friluftspolitikk, ferdselsrettigheter og restriksjoner i nasjonalparker, utmark og bymark, stivett, stivettregler, stibygging, tilrettelegging av sti og reiseliv/destinasjoner, NOTS (norsk organisasjon for terrengsykling) og deres arbeid med høringsuttalelser og rettigheter for syklister omtales her.