Endringene i Friluftsloven som ble vedtatt i 2017 sidestiller elsykkel med vanlig sykkel, og dermed kan elsykler også brukes på stier i utmark på lik linje og etter samme regler som vanlig sykkel. Men Markaloven har egne forskrifter som forbyr motorisert ferdsel, og elsykling er derfor per i dag ikke lov i Oslomarka, verken på vei eller sti. Før jul foreslo Regjeringen endringer til Markaloven, som vil gjøre at samme forskrift for sykling med elsykkel gjelder i Oslomarka som i resten av landet. I den videre behandlingen skal det avgjøres om Markaloven skal endres slik at det blir lov å sykle med elsykkel på stier og veier i utmark, slik det nå er for resten av landet. Flere av friluftsorganisasjonene i Oslo, grunneiere og Oslo kommune er imot en slik endring. Under den åpne høringen i Stortingets energi- og miljøkomité torsdag 17. januar kom det fram at hovedargumentene for å opprettholde dagens forbud er frykt for økt slitasje og flere konflikter mellom ulike brukergrupper. Les også: NOTS i tvil om elsykler på sti Høringen var åpen. Tilstede var representanter fra flere friluftsorganisasjoner, grunneiere og Syklistenes Landsforening, som la fram sine merknader til saken, samt politikere fra Venstre, Arbeiderpartiet og SV som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité. Stortingets videre behandling kan få to utfall: Enten at det blir lovlig å bruke elsykkel på sti i Oslomarka, men at grunneier fortsatt kan forby det i enkelte, definerte områder. Eller at det forblir som i dag, at det ikke er lovlig å bruke elsykkel på sti i Oslomarka. Saken fortsetter under  FAKTA Se hele Stortingshøringen på video HER Disse var tilstede på høringen 17/1: Ketil Kjenseth (V) leder av Stortingets energi- og miljøkomitéÅsmund Aukrust (Ap), saksordfører Lars Haltbrekken (SV), medlem i Stortingets energi- og miljøkomité Benthe Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NorskogSiri Meland, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk FriluftslivHans Erik Lerkelund, fagsjef for naturforvaltning i Norsk FriluftslivHans Petter Aas, styreleder i Oslo og omland FriluftsrådTom Fremstad, generalsekretær i Oslo og Omland FriluftsrådJohan Hval, rådgiver i Oslo og Omland FriluftsrådMats Larsen, fagsjef i Syklistenes LandsforeningTine Larsen, advokat for Ila borettslagPer Morten Fredriksen, representant for Ila borettslag Endelig avgjort i slutten av februarSaken er nå til komitébehandling i Stortingets energi- og miljøkomité, og skal være ferdig behandlet der 14. februar. Da avgir komitéen sin innstilling til Stortinget, som formelt skal fatte en beslutning om endringer i Markaloven. Det skjer i slutten av februar eller begynnelsen av mars. – Men den innstillingen vi gir 14. februar vil i praksis bli det endelige utfallet, ettersom alle partiene sitter i komitéen, forklarer Åsmund Aukrust, som er saksordfører for Stortingets energi- og miljøkomité.Frykter slitasje og bajassyklingBenthe Løvenskiold fra grunneieren Norskog trekker fram frykten for bajassykling og slitasje som følge av mer sykling er de viktigste grunnene til å opprettholde dagens forbud mot elsykling på stier i Oslomarka. – Vi opplever at publikum tror det er en stor endring her og litt fritt fram for elsykling i utmark. Dette ble forsterket da Klima- og miljødepartementet uttalte at en skal ikke tolke dette slik at en må innhente forhåndssamtykke fra grunneier, sa hun under den åpne høringen.– Våre medlemmer utenfor Markaområdet har opplevd stor økning av elsykkelbruk i utmark. Det er ikke de som sykler sånn litt stille rolig tur som er problemet. Det er de som har store offroadsykler med elmotor på. Det er der konflikten kommer. De har allerede satt tydelige spor etter seg på stier flere steder. Med elmotor kommer de lenger inn i marka, og de får tatt flere turer, så slitasjen blir større enn med vanlig sykkel. Vi vet at det allerede er konflikter mellom syklende og gående fra før, og dette vil bli forsterket når (elsyklistene, journ.anm.) kommer inn på nye steder der de ikke har vært før.Saken fortsetter under Motstanderne av elsykling på stier i Oslomarka frykter økt slitasje og flere brukerkonflikter. Foto: Kristoffer Kippernes Overdreven frykt for slitasje og konflikterMats Larsen, som er fagsjef i Syklistenes Landsforening, mener derimot at frykten både for økt slitasje og flere konflikter er overdreven. Han ser heller ingen grunn til å ha andre regler for Oslomarka enn ellers i landet. – Det blir vanskelig å etterleve og vanskelig å håndheve. Vi ønsker et enhetlig regelverk slik at sykkel blir enkelt og greit å bruke, sier han. Larsen trekker fram at NOTS stivettregler for hensynsfull oppførsel og omtanke for underlaget og naturen gjelder for elsyklister på lik linje med andre syklister. Han poengterer også at studier fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at økt ferdsel sliter på naturen, men at det ikke finnes holdepunkter for å si at sykling sliter mer på naturen enn annen ferdsel. NINA skal imidlertid i gang med nye feltundersøkelser i år for å finne ut mer om slitasje fra ulike brukergrupper. Les også: Sykling sliter ikke mer på naturen enn andre aktiviteter    – Vi trenger objektive, relevante data om slitasje    Larsen viser også til at det ikke finnes studier som viser at elsykler sliter mer enn vanlige terrengsykler med de begrensningene til motorstørrelse og fart som gjelder for elsykler i Norge. – Nå er det ikke slik at 250 watt er veldig mye. En godt trent terrengsyklist som tråkker til, tråkker fort 800 watt. Men elmotoren gir litt hjelp i bakkene. Superbrukere, syklister som har erfaring med både vanlig terrengsykkel og elsykkel, sier at de faktisk sykler saktere på elsykkel på sti (enn med vanlig terrengsykkel, journ.anm.). Den er tyngre og stivere, og de sykler saktere nedover, men de får noe hjelp oppover. Samtidig gir elmotoren jevnere akselerasjon, og det kan gi mindre slitasje, sier han. NOTS: Etterlyser nyansert debatt– Vi har savnet en litt mer balansert debatt enn det som har kommet fram i media. Det føler vi kom godt fram ved uttalelsene til Mats Larsen i Syklistenes Landsforening, sier Lars Thomte, som er leder i NOTS. – Debatten har vært preget av et fokus på at elsykler vil slite mer på naturen, gi høyere fart på sti og dermed automatisk føre til flere konflikter. Mats Larsen refererte til samtaler han hadde hatt med syklister som mente de faktisk syklet saktere på sti med elsykkel, og at det ikke finnes noen studie som viser at syklister sliter mer på naturen enn en som går. Videre trekker Larsen fram at stivettreglene til NOTS og gode holdninger generelt kan bidra til å redusere risikoen for konflikter mellom syklister og andre markabrukere, sier Thomte, som fulgte overføringen fra høringen på nett. – Det er vanskelig å spå hva som blir utfallet her. Men vi vil følge spent med på denne saken og forholde oss til utfallet uansett hva det blir, sier han.Thomte understreker at NOTS skal diskutere hvor organisasjonens står i elsykkeldebatten på årsmøtet i februar, men at NOTS ennå har ikke tatt et standpunkt i denne saken. Derfor har NOTS ikke levert høringsinnspill i saken og var heller ikke tilstede på høringen.  Lars Thomte, leder i NOTS. Foto: Kristoffer Kippernes