I fjor kom det opp skilt på Ljanskollen om at det er forbudt å sykle på stiene i området. Bymiljøetaten hjemler dette overfor Terrengsykkel med kommuneplanens bestemmelser.  Dette er ordlyden på skiltet som er satt opp på Ljanskollen "Det er ikke tillatt å sykle utenfor turveien. På grunn av hensyn til naturverdier i området er det ikke tillatt å sykle i terrenget. Benytt den opparbeidede turveien." Signert Bymiljøetaten 21802180 www.oslokommune.no Terrengsykkel kontaktet Bymiljøetaten for å høre om hva som er bakgrunn for disse skiltene, hvilken hjemmel som ligger til grunn for forbudet, og hvilke naturverdier det er snakk om. Da Terrengsykkel kontaktet Bymiljøetaten i november, hjemlet etaten dette forbudet med kommuneplanens bestemmelser § 7.6, som sier «I områder hvor det er registrert naturverdier med nasjonal verdi (A-områder) tillates ikke tiltak som kan forringe naturverdiene.»Frykter slitasje men tar ned skilteneAlle ferdselsforbud må hjemles i lov eller forskrift og stadfestes av Fylkesmannen, men sykkelforbudet på Ljanskollen er aldri stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dermed er ikke forbudet gyldig. Derfor tar Bymiljøetaten nå ned skiltene, og presiserer overfor Terrengsykkel at det ikke er forbudt å sykle på stiene. – Vi ser at skiltene kan tolkes som et direkte forbud, og tar de ned. Men vi ber allikevel om at terrengsykling ikke forekommer på Ljanskollen utenfor opparbeidete turstier. Dette av hensyn til naturverdiene, i tråd med naturmangfoldlovens generelle aktsomhetsplikt og kommuneplanens bestemmelser, skriver Bymiljøetatens pressekontakt Monica T. Olsen i en e-post til Terrengsykkel. Hun forklarer at Ljanskollen er kartlagt som en naturtype med svært høy naturverdi (A-område), og at terrengsykling kan skade naturen i området. – Ljanskollen består blant annet av rik edelløvskog med store gamle eiketrær, og gammel furuskog som begge har betydning for en rekke sjeldne og truede arter. Bymiljøetaten erfarer at terrengsykling, bygging av hopp og lignende aktivitet forringer, skader og sliter både på bunndekkende vegetasjon og på røttene til gamle trær, sier Olsen. Saken fortsetter under Kommuneplanen kan ikke trumfe Friluftsloven– Det er friluftsloven som gjelder, ikke kommuneplanens paragrafer. Alle ferdselsforbud må være hjemlet i enten i lov eller forskrift, og kommuneplanen er ikke en lov eller forskrift. Dette forbudet er ikke gyldig, og skiltene er ulovlige, sier Vidar Gundersen, som har hovedansvaret for vernesaker i NOTS. Gundersen viser også til et liknende tilfelle i Sørum, der kommunen satte opp skilt om sykkelforbud uten at det var hjemlet i lov eller forskrift. NOTS tok saken til Fylkesmannen, som forlangte at skiltene måtte tas ned. De skiltene er nå fjernet. Les mer: Sykkelforbud i Sørum er ulovlig Saken fortsetter under Maline Salicath Gordner ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus bekrefter at det stemmer at et vedtak om ferdselsforbud må stadfestes, men at de ikke hadde mottatt noe vedtak fra Oslo kommune om forbud mot sykling på Ljanskollen, og at noe slikt forbud derfor ikke er stadfestet. Gordner refererte også til Friluftslovens §2 og §15, der det står at forbud må stadfestet av fylkesmannen. Les også: NOTS i tvil om elsykler på sti Saken fortsetter under FAKTA Friluftslovens §2  "I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen." Friluftslovens § 15. (Regulering av ferdsel på visse friluftsområde) "Til regulering av ferdselen på område hvor utfarten er stor, kan kommunen med samtykke av eieren eller brukeren fastsette atferdsregler som enhver som ferdes på området plikter å følge. Reglene skal særlig ta sikte på å opprettholde ro og orden, verne dyre- og plantelivet og fremme helsetiltak og sanitære forhold. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen." (Kilde: Lovdata.no https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16)  Les også: Håper å unngå stengte stier   Marginalt områdeAslak Mørstad sykler mye i området Ljanskollen og Nordstrand. Han har brukt de aktuelle stiene i 25 år og forklarer at området brukes en del i overgangsperiodene. – Området er veldig lite og bratt, så det er ikke noe sted for stisykkeltur. Men stiene der egner seg godt for endurotrening og nedovertrening, og spesielt tidlig på våren fordi det blir tidlig bart der, sier Mørstad. Interessert i saker om bærekraft? Her har vi samlet saker om friluftspolitikk, ferdselsrettigheter og restriksjoner i nasjonalparker, utmark og bymark, NOTS (norsk organisasjon for terrengsykling) og deres arbeid med høringsuttalelser og rettigheter for syklister.