Foreslår sykkelforbud i Oslomarka

Fylkesmannen i Oslo og Akershus legger nå frem et forslag om sykkelforbud i flere av de mest populære terrengsykkelområdene i Oslo-Marka. Med dette både bryter og misbruker de Markaloven.

Sist oppdatert: 28. februar 2013 kl 00.00
FORBUDSSTI: Blåstien over Spinneren mellom Langevann og Sandbakken foreslås og stenges for syklister. Denne stien går for det meste på berg og hardtrampet sti. I noen våte partier ligger det igjen gamle klopper som lett kan settes i stand og moderniseres.
FORBUDSSTI: Blåstien over Spinneren mellom Langevann og Sandbakken foreslås og stenges for syklister. Denne stien går for det meste på berg og hardtrampet sti. I noen våte partier ligger det igjen gamle klopper som lett kan settes i stand og moderniseres.
Lesetid: 8 minutter

Under overskriften «Verneforslag i Marka» tar Fylkesmannen i Oslo og Akershus til orde for å forby stisykling i fire skogsområder i Nord- og Østmarka. Det har vært syklet på stier i disse områdene i over 20 år og  flere av disse stiene er blant hovedstadens aller mest populære.

– Fylkesmannens miljøvernavdeling foreslår at fire områder i Oslomarka blir vernet etter Markaloven på grunn av den spesielle naturopplevelsen de kan gi. Det er friluftsområdene Skjennungen, Godbekken, Hauktjern og Spinneren som foreslås vernet. Alle ligger i Oslo.

Videre står det i verneforslaget: – Verneforslaget sendes nå på høring og alle som måtte ønske det kan komme med innspill til verneforslaget. Fylkesmannen ber spesielt om innspill på:

- Eventeulle konflikter med andre interesser. - Avgrensing av de aktuelle områdene.- Eventuelle behov for skjøtsel og tiltak og innspill til forvaltningen av området.- Verneforskriftene. Spesielt ber vi om innspill rundt sykling i verneområdene. Også her ber vi om mest mulig konkrete opplysninger og forlag til mulige løsninger.- Eventuelle feil i høringsutkastet.– Verneformålet for områdene står i fokus slik at det naturlige og urørte preget bevares, og det enkle friluftslivet gis prioritet i disse utvalgte områdene. Det er den verdien man søker å ta vare på for markas brukere med vern av områder etter markaloven § 11.

I selve PDF-dokumentet som ligger ute på Fylkesmannens nettside står det følgende om sykling:

Østmarkas venner er svært fornøyd med at to av områdene de har foreslått er tatt med videre i prosessen. Østmarkas venner mener det ikke bør være tillat med sykling på stiene i begge områdene, men at dette kun skal skje på veier fordi sykling ødelegger stiene. Videre gir Østmarkas venner en generell beskrivelse av områdene. De foreslår og begrunner en utvidelse av Svartdalen-Spinneren-Dølerud østover til Søndre-Elvåga.

I forslaget fra Fylkesmannen står det videre:– Sykling i marka er en aktivitet som har økt mye de siste årene. Fylkesmannen opplever at det er utfordringer knyttet til sykling på stier i marka, spesielt i forbindelse med slitasje og behov for tilrettelegging. I de foreslåtte verneområdene skal verneformålet sikres, blant annet gjennom å bevare det urørte preget områdene har. Fylkesmannen foreslår derfor et forbud mot sykling på blåmerkede stier i de fire verneområdene som nå sendes på høring. Sykling på veier, rødmerkede løyper og i terrenget ellers vil være tillat, men de blåmerkede stier vil med dette forslaget forbeholdes turgåere. Fylkesmannen ønsker innspill på dette i verneprosessen.

Markalovens paragraf 11 kom på plass sammen med resten av loven i 2009. Dens hensikt er å verne spesielle områder, ikke fra aktivt friluftsliv, men til glede for det og idretten. Denne paragrafen har nå Fylkesmannen i Oslo og Akershus, med støtte fra friluftsorganisasjonen Østmarkas Venner og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus brukt som stråmann i kampen om å få terrengsyklistene ut av Marka.

Det står ingenting i paragraf 11 som sier at det enkle friluftslivet skal prioriteres. Det finnes heller ingen definisjon på det «enkle» friluftslivet som tilsier at dette ikke innebærer terrengsykling, på like linje med terrengløping, turgåing og skiløping.

I Markalovens paragraf 11 står det følgende:§ 11. Særskilt vern av friluftslivsområder: – Kongen kan verne som friluftslivsområde områder som på grunn av naturopplevelsesverdier har særskilte kvaliteter for friluftslivet. Det kan fastsettes nærmere bestemmelser om området, herunder bestemmelser om skjøtsel og bruk.  Departementet kan verne områder midlertidig for å forhindre skade på verneverdier. Det kan fastsettes nærmere bestemmelser om området, herunder bestemmelser om skjøtsel og bruk.  Naturvernlovens1 bestemmelser om saksbehandling i kapittel VI gjelder for opprettelse av friluftslivsområder.  Det kan ikke iverksettes tiltak i friluftslivsområde som vesentlig kan endre områdets verdi som friluftslivsområde. Departementet avgjør i tvilstilfelle om et tiltak kan endre områdets verdi vesentlig som friluftslivsområde.

Det står tydelig at målet med paragraf 11 er å beskytte særskilt interessante skogsområder mot inngrep og endring. Vernet skal altså beskytte friluftslivet, ikke begrense det, eller forby deler av det.

Fylkesmannen dytter denne paragrafen foran seg etter å ha blitt grovt feilinformert av Østmarkas venner og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Østmarkas Venner nekter å ta inn over seg at økt bruk fører til økt slitasje, og skylder heller på syklistene som fremmedelement for at noen stier slites, mens andre gror igjen.

Kunnskapsmangel

Arild Hermstad leder i miljøorganisasjonen Framtiden i Våre Hender sier til Terrengsykkel at Østmarkas Venners ønske om å forby sykling i Marka kommer av kunnskapsmangel. – De er kanskje preget av et gammeldags ekskluderende syn på naturvern. Hvis du skal være opptatt av natur og miljøvern må du bli som de er. Det har miljøbevegelsen lært, vi kan ikke alle være like. Hovedproblemet i Marka er ikke slitasje, men for lite slitasje. Det er klart at det å bygge klopper er viktig for å ikke lage spor, men her har terrengsyklistene vært flinke, sier Hermstad

– Jeg sykler på søndager, på blåstiene treffer jeg nesten ingen som er ute og går. De jeg treffer er på sykkel. Det er for lite folk som bruker Marka, sier han.

 

Umuliggjør Marka-kryssing

At Fylkesmannen foreslår et forbud mot sykling på blåmerkede stier, begrunnet av vern mot slitasje forteller ganske klart at Fylkesmannen er på ville veier. Blåmerkede stier er slitasje i seg selv, samtidig som disse i all hovedsak går i tørrere terreng og på mer solid grunn enn de rødmerkede og umerkede stiene som Fylkesmannen ønsker å konsentrere syklingen på.  I alle de fire områdene hvor det nå foreslås sykkelforbud har det i årevis foregått utstrakt sykling. Områdene er hyppig brukt av både fotgjengere, syklister og skigåere og er såpass bynære at de også vil være blant de mest brukte stiene blant unge terrengsyklister. Området Spinneren i Østmarka vil, hvis sykkelforbudet blir gjennomført effektivt avstenge Østmarka sørlige del fra Østmarkas nordlige del for syklister. Det vil være så godt som umulig å sykle fra sentrale områder rundt Nøklevann og Skullerud til Sandbakken, Skjelbreia og Vangen.  De to aktuelle blåmerkede stiene gjennom Spinneren er begge hyppig brukt av terrengsyklister. Den østligste av de to stiene går over en bergrygg og gjennom flere ferske hugstfelt. Veldig få steder langs denne stien settes det i det hele tatt varige spor etter ferdsel.

Den vestligste av de to stiene går i lavere og tidvis våtere terreng, men her kan med enkle grep bygges klopper som vil gjøre denne stien vesentlig triveligere både for fotgjengere og syklister. Myrene og gjørmehullene langs denne stien har vært der siden før terrengsykkelen ble oppfunnet. Flere steder langs denne stien ligger det ødelagte klopper som ikke har blitt vedlikehold på over 20 år. Nye kan lett bygges og dermed vil underlaget spares for slitasje fra både føtter og sykkeldekk.

De andre områdene der det foreslås forbud mot sykling på (blå)stier er Godbekken mellom Svartkulp og Ullevålseter i Nordmarka – avgrenset av stien som er kjent som E6 i øst, åsen rundt Skjennungen, samt området rundt Haukåsen i Østmarka. I området som kalles Haukåsen har Fylkesmannen til og med prestert å inkludere et stort område på vestsiden av Nøklevann, dette som ofte omtales som Halvøya eller Bukkeberget mellom Ulsrud- og Nøklevann. Dette området er hyppig brukt av IF Frøys barnegrupper, samt til nyrekruttering av terrengsyklister på denne kanten av byen.

Områdene der det foreslås forbud mot sykling utgjør ikke veldig mye av Oslomarka, men det er en farlig presedens som settes hvis det blir aksept for å forby terrengsykling på grunnlag av en subjektivt oppfattet slitasje, og helt uten grunnlag i forskning eller bredere undersøkelser om hvem som faktisk bruker Marka og i hvor stor grad terrengsykling bidrar til samfunnsøkonomien, folkehelsa, markabevisstheten og mange andre aspekter som bør vurderes før et forbud innføres. Det er også skummelt å tenke på hva som kan skje i andre verneområder hvis det først blir aksept for å forby sykling i såpass sentrumsnære områder i Oslomarka.

Hva kan vi gjøre?

Fylkesmannen har makt til å overføre anbefaling til miljøverndepartementet som vil fatte vedtak i kongelig resolusjon. Det er naturlig og anta at en anbefaling fra Fylkesmannen vil veie tungt i departementet, til tross for at dette forslaget faktisk bryter både med Markaloven og Allemannsretten.

Hver og en, samt organisasjoner kan sende innspill til Fylkesmannens verneforslag, samt stille seg bak NOTS arbeid i denne saken. Det er viktig å melde seg inn i NOTS slik at denne organisasjonen får den innflytelsen vi er avhengig av. Meld deg inn i NOTS her: Innspill sendes til Fylkesmannen på e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no - Antall innspill fra syklister kan sikker i seg selv ha en effekt, men saklige argumenter veier sannsynligvis tyngst.

Bli også med på debatten på Østmarkas Venner Facebooksider og på Facebook-siden Syklister for Østmarka.

Alle sykkelklubber i Oslo-området bør engasjere seg i denne saken. Uten stier å sykle på ingen terrengsyklister.

IF Frøy som arrangerer United Bakeries Cup på Skullerudstua, Norgescup i rundbane fra Haraløkka, og Oslos eneste maratonritt, Terrengsykkelrittet, også det fra Haraløkka har tatt bladet fra munnen og kastet seg inn i debatten. Traseene til NC-rittet på Haraløkka og den nye løypa til Terrengsykkelrittet vil kunne gå innom det foreslåtte verneområdet, Haukåsen.  

Les Frøys innlegg her og her.

Publisert 28. februar 2013 kl 00.00
Sist oppdatert 28. februar 2013 kl 00.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen