Sitat: Valentino
Hampsten, faktisk.



Rosa klokka som matcher trøya?