Barfrost-bortoversykling i Bergen:

https://vimeo.com/151235441