Oslo kommune vil ikke håndheve sitt vedtak om å forby elsykling på stier i Oslomarka. Det har de heller ikke hjemmel for. 

Da Stortinget vedtok regjeringens forslag til endringer i markaloven 12. mars i år, ble Oslo kommunes innspill om kun å tillate elsykling på opparbeidede veier og grusveier i Oslomarka ikke tatt hensyn til. Stortinget vedtok lovendringsforslaget fra regjeringen, som sier at elsykling på stier i utmark som hovedregel skal være tillatt, slik loven er i resten av landet. Siste uka før påske ble den nye forskriften fra Klima- og miljødepartementet godkjent av Kongen i statsråd og den trådte da i kraft umiddelbart. Denne forskriften opphevet kommunens vedtak om forbud fra oktober.